โปรดเกล้าฯ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด นั่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ย้ายจากทหารเป็นข้าราชการพลเรือน

139

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ พล..สรรเสริญ แก้วกำเนิด พ้นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นข้าราชการพลเรือน นั่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ โดยเนื้อหาระบุว่า

เรื่อง ให้ข้าราชการทหารพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด ข้าราชการทหาร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก กระทรวงกลาโหม และแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ ตำแหน่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นักบริหารระดับสูง) สำนักนายกรัฐมนตรี

ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. 2562

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี