หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พช.ผลักดัน ศิลปิน OTOP ให้ก้าวไกลสู่สากล

1
วันที่ 5 เมษายน 2562 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปิน OTOP สู่สากล ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2562 รวมจำนวน 3 วัน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ศิลปิน OTOP ประจำปี 2562 จำนวน 12 ราย ที่ประกาศผลการพิจารณาไปเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมให้ศิลปิน OTOP ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และเพิ่มศักยภาพให้สามารถเข้าสู่ตลาดสมัยใหม่ที่กว้างขวางได้ยิ่งขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศิลปิน OTOP ประจำปี 2559 – 2562 จำนวน 100 คน โดยมีนางสาวฟารีดา ม่าเหร็ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงาน

ในการนี้รองอธิบดีฯ ได้บรรยายพิเศษปิดท้ายโครงการฯ ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาศิลปิน OTOP สู่สากล” เน้นย้ำ การพัฒนาศิลปิน OTOP ต้องพัฒนาไปสู่สากล จำเป็นต้องมีคุณภาพ และมาตรฐาน โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย รวมถึงหลักการตลาดที่คำนึงถึงความต้องการของลูกค้า เน้นสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการ “ศิลปิน OTOP” มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 โดยการพิจารณาคัดเลือก ศิลปิน OTOP จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่กรมฯ ได้แต่งตั้งขึ้น เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในฐานะเป็นผู้อนุรักษ์สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้ร่วมอนุรักษ์ ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานการสร้างสรรค์ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ทรงคุณค่า อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างกว้างขวาง และมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่เยาวชนและผู้สนใจ อีกทั้งยังสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ OTOP ก่อเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยปัจจุบันมีศิลปิน OTOP จำนวน 168 ราย
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี