เชฟรอนมอบเงินบริจาค 245,000 บาท แก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยฯ

22

เมื่อเร็วๆ นี้นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์เชฟรอนประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน245,000 บาทแก่นางทัศนีย์ รัตนะ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขากรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเหลือในด้านการศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถนะคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีสุขตามศักยภาพ โดยงบประมาณที่บริษัทฯ มอบให้จะถูกจัดสรรเพื่อใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ของ 10สาขาภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ ทั่วประเทศ อาทิ การฝึกอาชีพ งานวิจัยการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อคนตาบอดทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการผลิต จัดหาและให้บริการสื่อและอุปกรณ์เพื่อการศึกษาและการดำรงชีวิต

การมอบเงินบริจาคดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ “Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณสอง” ที่ได้ดำเนินมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนช่วยเหลือสังคมโดยการร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่างๆรวม 10 องค์กรโดยบริษัทฯ จะบริจาคเงินสมทบเป็นจำนวนเท่าตัวของเงินบริจาคพนักงานให้แก่องค์กรนั้น ๆที่ผ่านมาทางโครงการฯ ได้มอบเงินบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆรวมแล้วกว่า8,973,920 บาท