ไอแบงก์ เพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้า เชิญชวนเปลี่ยนบัตร ATM แบบชิปการ์ดฟรี

10

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการบัตรเอทีเอ็มของลูกค้า ขอเชิญชวนลูกค้าที่ใช้บัตรเอทีเอ็มแบบแถบแม่เหล็ก (ATM Magnetic) มาเปลี่ยนเป็นบัตรเอทีเอ็มแบบชิปการ์ด (ATM Chip Card) ซึ่งมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ด้วยรหัสบัตร (PIN number) 6 หลัก ทำให้ยากต่อการ    ปลอมแปลงและมีความสะดวกสบาย โดยสามารถถอนเงินสดหรือเช็คยอดเงินผ่านตู้ ATM ของไอแบงก์และในเครือข่าย ATM POOLได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ปัจจุบันธนาคารมีบัตร ATM 2 ประเภท คือ บัตรเงินและบัตรทอง โดยมีคุณสมบัติของบัตรแต่ละประเภท ดังนี้

บัตร ATM ทองบัตร ATM เงิน
·        ใช้บริการเบิก/ถอนเงินสด หรือสอบถามยอดเงินจากเครื่อง ATM ไอแบงก์ หรือเครื่อง ATM ในเครือข่าย ATM POOL ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
·        ใช้โอนเงินระหว่างบัญชีภายในบัตรจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน หรือโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวัน ไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้
·        ถอนเงินสดได้ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท และ           ไม่เกิน 300,000 บาท/วัน ในเครือข่ายทุกธนาคารทั่วประเทศ·        ถอนเงินสดได้ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท และ      ไม่เกิน 150,000 บาท/วัน ในเครือข่ายทุกธนาคาร ทั่วประเทศ
·        ใช้โอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT) ผ่านเครื่อง ATM ไอแบงก์ หรือทุกธนาคารที่เปิดให้บริการโอนเงินได้ไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง และโอนได้สูงสุดต่อวันไม่เกิน 300,000 บาท·        ใช้โอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT) ผ่านเครื่อง ATM ไอแบงก์ หรือทุกธนาคารที่เปิดให้บริการโอนเงินได้ไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้งและโอนได้สูงสุดต่อวันไม่เกิน 150,000 บาท
·        ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 100,000 บาท โดยผู้ถือบัตร ATM ทอง ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และ            ไม่เกิน 75 ปี ระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี และต่ออายุคราวละ 1 ปี จนกว่าจะมีการบอกเลิกกรมธรรม์ การคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกของผู้เอาประกันโดยอุบัติเหตุ·        ไม่มี

 

 

 

·        อัตราค่าธรรมเนียมทำบัตร 150 บาท ค่าธรรมเนียมรายปี 250 บาท·        อัตราค่าธรรมเนียมทำบัตร 100 บาทค่าธรรมเนียมรายปี 150 บาท

พิเศษ สำหรับลูกค้าไอแบงก์ ที่ถือบัตรเอทีเอ็มแบบแถบแม่เหล็ก สามารถนำบัตรมาเปลี่ยนเป็นบัตรเอทีเอ็มแบบชิปการ์ดประเภทเดิมที่ตนถือ ฟรี! ค่าออกบัตรใหม่ โดยนำสมุดบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตร ATM และบัตรประจำตัวประชาชนที่ไอแบงก์ทุกสาขา ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม  – 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ลูกค้าไอแบงก์ ที่ถือบัตรATM แบบแถบแม่เหล็กยังสามารถใช้ได้จนถึงสิ้นปี 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนบัตรได้ที่  ไอแบงก์ ทุกสาขา หรือ โทร. iBank call Center 1302