ศอ.บต. เดินหน้าจัดกิจกรรม “การผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ ศอ.บต. สัมพันธ์ สัญจร” ในพื้นที่ ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา

6

สำหรับ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 62 ภายใต้ชื่องาน “การกวนข้าวมธุปายาส/เทศน์มหาชาติทรงเครื่องโดยมีการจัดพิธีทางพุทธศาสนา ที่ประกอบด้วยพิธีการกวนข้าวมธุปายาส และพิธีเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรม ล้วนเป็นประเพณีโบราณที่ควรค่าแก่การสืบสานและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

นายสำอาง ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บตกล่าวว่า มีความยินดีและขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ซึ่งการที่ทีมงานสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อวิทยุกระจายเสียงผู้ปฏิบัติภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันของ ศอ.บตที่ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจเพื่อเสริมสร้างความเป็นหนึ่งของหมู่บ้านชุมชนในการร่วมสร้างสันติสุข อีกทั้งเป็นการเปิดช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร รับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการพัฒนา เช่น ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน เป็นกิจกรรมปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุกสร้างเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำหนดขึ้นภายใต้หลักยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งการดำเนินงานตามแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสันติวิธี เพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์ พหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง เศรษฐกิจมั่งคั่ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชายแดนใต้สู่สันติสุขอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม  ศอ.บตยังได้มีการถ่ายทอดเสียงการจัดกิจกรรมดังกล่าว ออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง ศอ.บตและสถานีวิทยุเครือข่าย