ศอ.บต. ร่วมส่งเสริมช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในพื้นที่ จชต. ให้ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

4

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้นับเป็นการสร้างโอกาสที่ดีที่ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมที่จะให้แผ่นดินใต้นี้ดีขึ้น ในระหว่างทางของการก้าวเดิน ในระหว่างความบอบช้ำตลอดระยะเวลา 15 ปี ทหารตำรวจ ทุกเหล่าทัพรวมทั้งกองทัพอากาศจะคุ้มครองพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัย แต่ปัจจัยสุดท้ายจุดเปลี่ยนครั้งสุดท้ายที่จะทำให้พื้นที่แห่งนี้สงบและร่มเย็นคือคนที่นี่ ต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงผู้พิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนกว่า 91,000 คน ในจำนวนนี้มีกว่า 700 คน เป็นผู้พิการจากเหตุการณ์ความสงบ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ดูแลผู้พิการอย่างสุดความสามารถ ซึ่งนับเป็นการเติมเต็มและหยิบยื่นโอกาสให้แก่ผู้พิการในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

สำหรับโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยมีสมาคมแม่บ้านทหารอากาศร่วมกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการและชุมนุมนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 31 เป็นแกนหลักเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายจากส่วนกลางลงสู่พื้นที่ปฏิบัติงานด้วยการสร้างแกนนำอาสาสมัครแกนนำนักเรียน นิสิตนักศึกษา กลุ่มชมรมคนพิการและเครือข่ายช่วยเหลือคนพิการ ช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของตนเอง อันเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างภูมิคุ้มกันของแผ่นดิน ซึ่งโครงการนี้มีความมุ่งมั่นที่จะให้กลุ่มแกนนำได้เรียนรู้การบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน มีจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือสังคมด้วยการร่วมทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับคนพิการรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรของคนพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ศอ.บต. ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้รวมทั้งได้รับการดูแลอย่างครบวงจรและมีศักยภาพในการสร้างสรรค์และพัฒนาตนเอง อย่างไรก็ตามกิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขให้แก่ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่างมาก เป็นการสร้างขวัญและกำลังในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป