ศอ.บต.ร่วมกับกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู และหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน เดินหน้าขับเคลื่อนจัดกิจกรรม

0

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นโครงการที่สำคัญที่ดำเนินการตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จมาเยือน ศอ.บต. พระองค์ทรงมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่อยู่ตามแนวชายแดนโดยเฉพาะที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านและไม่มีสถานะทางทะเบียน รวมทั้งเรื่องของสุขภาพอนามัย โอกาสทางการศึกษา และการประกอบอาชีพ พระองค์ได้ทรงมีรับสั่งให้ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่จะทำให้ประชาชนเหล่านี้ ได้เป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์  ศอ.บต.ขับเคลื่อนกิจกรรมนี้มาเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู และหน่วยงานทุกส่วน กระทรวงมหาดไทย ส่วนท้องถิ่น อำเภอตากใบ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้จัดนายแพทย์และเจ้าหน้าที่มาตรวจสาร DNA ในการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อยืนยั่นว่าเป็นคนไทย เชื้อสายไทย ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2560 ถึง ปี 2562 มีผู้ที่ขอยื่นบัตรประจำตัวเป็นคนไทย รวมแล้ว เกือบ 300  คน มีคู่เทียมที่ต้องตรวจ สาร DNA ประมาณ 400 คน  และขณะนี้มีผู้ที่ได้รับบัตรประชาชนไปแล้วเกือบ 100 คน

 

ทั้งนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในการดำเนินงานในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้คนคนหนึ่ง มีตัวตนอย่างแท้จริง  เป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์สามารถข้ามพรมแดนกลับคืนสู่ราชอาณาจักรไทยและสามารถใช้ชีวิตในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ว่า “ จะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ที่นี้ก็เช่นเดียวกันเราจะทิ้งเขาไว้หลังพรมแดนไม่ได้เช่นกัน และเชื่อมั่นว่า ผู้ที่เข้าร่วมขอมีบัตรประชาชนจะมีชีวิตที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติในประเทศมาเลเซียในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย และตามพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยมาเลเซียที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติ เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีสถานะเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์และได้รับสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ ในครั้งต่อไปจะมีการดำเนินงานตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม DNA ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  จำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วยจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยครั้งที่ 1 จะมีขึ้นในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดขายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)