อธิบดี พช. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนำเสนอผลการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.

12

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนำเสนอผลการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับประเทศ โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีฯ และคณะผู้บริหาร พช. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 240 คน ประกอบด้วย ประธานชมรม ผู้นำ อช. ระดับจังหวัด ผู้นำ อช. ที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ของแต่ละจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงาน ผู้นำ อช. จังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่วนกลางและพนักงานขับรถยนต์ กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการนำเสนอ Best Practice ของ ผู้นำ อช. ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมนำเสนอข้อมูลการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน จากผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งการระดมสมองในการกำหนดรูปแบบและวางแผนการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน และกิจกรรมสร้างเครือข่ายชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศ โดยกำหนดให้มีการทบทวน/แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อเป็นการเชื่อมต่อการทำงานอาสาพัฒนาชุมชนในทุกระดับ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายงานอาสาพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพและความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น