ไอแบงก์ ร่วมออกบูธในงาน “เพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านฯ:สร้างโอกาส สร้างความสุข ให้หมู่บ้านและชุมชนในภาคเหนือ”

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมออกบูธในงาน “เพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านฯ: สร้างโอกาส สร้างความสุข ให้หมู่บ้านและชุมชนในภาคเหนือ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี     พร้อมด้วย นายนที ขลิบทอง ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธของธนาคาร โดยมี ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการธนาคาร และผู้บริหารธนาคารให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ธนาคารได้มอบกรมธรรม์ตะกาฟุลจากกลุ่มพันธมิตรบริษัทประกันภัยและประกันชีวิต ของธนาคาร ให้แก่ลูกค้าในพื้นที่

ภายในงานนี้ ธนาคารได้นําผลิตภัณฑ์มาให้คำแนะนำแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อาทิ เช่น โครงการสินเชื่อรากหญ้า ibank โครงการสินเชื่อหาบเร่ แผงลอยและอาชีพอิสระ โครงการเครื่องแต่งกายมุสลิม โครงการสินเชื่ออาหารฮาลาลรายย่อย โครงการสินเชื่อเพื่อวิสาหกิจชุมชน และโครงการสินเชื่อ SMEs OTOP เป็นต้น ซึ่งงานดังกล่าวได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก