สวทช.คัด 12 เด็กไทยรับทุน JSTP ระยะยาวจนจบ ป.เอกในประเทศ พร้อมรวมพลสมาชิก JSTP 21 รุ่น เสริมทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์

88

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาระยะยาวจนจบปริญญาเอกในประเทศ ให้กับ 12เยาวชนไทย ประจำปี 2562 เพื่อเดินหน้าเส้นทางสายวิทยาศาสตร์ ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมรวมพลสมาชิก JSTP เรียนรู้ทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์และร่วมเดินป่าศึกษาธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่ช่องเขาขาด จ.กาญจนบุรี เสริมทักษะนอกห้องเรียน ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2562

ศ.ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) ได้สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัยให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ให้รับทุนระยะยาวจนจบปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาในประเทศ โดยในปี 2562 มีนักเรียนนักศึกษาจำนวน 12 คน ที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนระยะยาว รุ่นที่ 21 ซึ่งโครงการฯ ได้จัดปฐมนิเทศ พร้อมกิจกรรมชุมนุมสมาชิก JSTP ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ผ่านการบรรยายพิเศษเพื่อเปิดประสบการณ์และจุดประกายงานวิจัย พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร ได้แก่ การวาดภาพเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานการเล่าเรื่องด้วยภาพ และการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ4 ขั้นตอนสำหรับการนำเสนอ ได้แก่ การวิเคราะห์เพื่อเตรียมนำเสนอด้วย 5W 1H การจินตนาการ (Visualize)ข้อมูลที่จะนำเสนอออกมาเป็นภาพง่าย ๆ การเตรียมการนำเสนอ (Presentation Slide) และการนำเสนอจริง รวมถึงสร้างเวทีให้รุ่นพี่/รุ่นน้องJSTP พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกัน และร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาที่ศูนย์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาดจ.กาญจนบุรีเพื่อเดินป่าศึกษาธรรมชาติและประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เสริมทักษะประสบการณ์นอกห้องเรียน นอกจากนี้ ยังเชิญผู้ปกครองของเยาวชนมาพบปะทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างเครือข่ายดูแลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างฐานกำลังคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศ

“โครงการJSTP มีความสำคัญกับอนาคตของประเทศไทย โดยเฉพาะยุคที่ประเทศจะพัฒนาก้าวหน้าไป ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องมีนวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ ที่ทำได้ด้วยตัวเองแม้กระทั่งสิ่งใหม่ ๆ ที่ต่างประเทศทำก็ต้องเข้าใจได้ด้วย โดย 12 เยาวชนที่ได้รับทุนปีนี้จะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกชุมนุม JSTP ระยะยาวมีโอกาสเล่าเรียนศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งอยู่ในศาสตร์ของการใช้ความคิดที่สร้างสรรค์ โครงการนี้ไม่ได้เลือกเฉพาะคนเก่งเท่านั้น เก่งหนังสืออย่างเดียวไปได้ไม่ไกล เราอยากได้คนที่เก่งรอบด้าน ทำเรื่องที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างเครื่องไม้เครื่องมือก็ได้ สิ่งต่าง ๆ ที่คนรุ่นก่อนคิดและทำไว้ดีแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้อยู่เฉยเช่นนั้น มีอะไรที่สามารถทำเพิ่มเติมให้ดีขึ้นได้ นับว่าJSTP เป็นโครงการที่ดี จะมีพี่เลี้ยงเข้ามาดูแล ไม่ว่าจะเป็นJSTP รุ่นพี่ ๆ ซึ่งมี 21 รุ่นแล้วอยู่ในที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศรวมถึงนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของ สวทช. เอง  ตลอดจนบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ที่จะต้อนรับและรับรองเป็นเสมือนคลับของพวกเราฉะนั้น อย่าเป็นแค่หนอนหนังสือ ควรออกไปน