พช.ลานกระบือร่วมกับเทศบาลตำบลลานกระบือ จัดโครงการสร้างต้นกล้ารักษาต่อยอดภูมิปัญญา

67
วันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลลานกระบือ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนลานกระบือ จัดโครงการสร้างต้นกล้ารักษาต่อยอดภูมิปัญญา ข้าวนาโยน ทรัพยากร การท่องเที่ยว นวัตวิถี ลานกระบือ กำแพงเพชร ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของว่าที่ร้อยตรีธาริน อยู่ครอบ มีตำแหน่งเป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ ภายใต้ชื่อโครงการ สร้างต้นกล้า รักษาต่อยอด ภูมิปัญญา ข้าวนาโยน ทรัพยากรการท่องเที่ยว นวัตวิถี ลานกระบือ กำแพงเพชรขึ้น
โดยมีนายพีระ คำศรีจันทร์พัฒนาการอำเภอลานกระบือ เป็นประธานเปิดโครงการ และนำเด็กนักเรียน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หว่านต้นกล้านาข้าว ณ บ้านไร่คันฉ่อง organic farm เลขที่ 81/2 หมู่ที่ 6 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
━━━━━━━━━━━