คณะทำงานปฏิบัติการตรวจติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงานฯ ศอ.บต. เดินหน้าตรวจเยี่ยมกิจกรรมการฝึกอาชีพพระราชทาน

7

​สำหรับกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริและตามรอยพระยุคลบาท มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ กลุ่มบุคคลผู้ผ่านการฝึกอบรมจากโรงเรียนสันติสุขโครงการพาคนกลับบ้าน  กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางศึกษาที่ประสบสาธารณภัย ให้สามารถประกอบอาชีพได้ และเพิ่มช่องทางการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเตรียมความพร้อมแรงงานในพื้นที่สู่ประชาคมอาเซียน

ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้ติดตามการเรียนการสอนเสริม “เทคนิคการประกอบธุรกิจส่วนตัว” โดยมี ผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 60 คน ซึ่งการเรียนสอนในการอบรมในหลักสูตรหลักได้เสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งตัวผู้เข้าร่วมอบรมไปฝึกงาน ณ สถานที่ประกอบการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562  เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทเอกชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ ระยะเวลาการฝึกงาน จำนวน 40 วัน ทั้งนี้ ก็เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯได้ปฏิบัติงานในสถานที่จริงและสามารถมีรายได้ในช่วงการฝึก อีกทั้ง ได้เตรียมความพร้อมศักยภาพมากยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงานสู่ตลาดแรงงานอีกด้วย และในโอกาสนี้ คณะทำงานฯ ได้ร่วมพูดคุย รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ในการจัดกิจกรรม จากผู้รับผิดชอบโครงการฯ วิทยากร เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ และความต้องการเพิ่มเติมตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเดินหน้ากิจกรรมการฝึกอาชีพพระราชทาน จชต. ให้มีประสิทธิภาพสามารถสร้างเยาวชนที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพตามที่ตนได้ศึกษาเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนรุ่นหลังต่อไป

จากการร่วมพูดคุยในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพูดคุยได้กล่าวขอบคุณ ศอ.บต.ที่ได้มีโครงการการฝึกอบรมฯ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้ทั้งใน ภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามสาขาที่ตนถนัดและเลือก พร้อมกันนี้ ได้มีการนำเสนอถึงกระบวนการขั้นตอนการคัดกรองผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ตั้งใจจะสร้างอาชีพได้จริง รวมถึงเสนอให้มีการเพิ่มสาขาวิชา ช่างไม้หรือเฟอร์นิเจอร์ และช่างเชื่อม เพราะในปัจจุบันตลาดมีความต้องการสูง ขณะที่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ได้สะท้อนความรู้สึกที่ได้ร่วมกิจกรรมว่า ระยะเวลาการฝึกอบรมสามารถฝึกวินัยให้เป็นคนที่ตรงต่อเวลาได้จริง ได้เรียนรู้พื้นฐานงานช่างต่างๆ ได้ปฏิบัติงานจริงและอยากให้มีการเพิ่มเวลาการเรียน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติยิ่งขึ้นอีกด้วย เพื่อให้ได้รับความรู้และมีทักษะอย่างเต็มที่ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นยืนยันด้วยว่าส่วนใหญ่ที่เข้ามาฝึกอบรมต้องการที่จะนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวในอนาคต