พช.ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 12 ปี สพภ.พร้อม Move forward together ผนึกกำลังด้านความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพ

8

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ เลขานุการกรม โดยนายอัคเดช แจ้งอยู่ หัวหน้ากลุ่มงานจิตอาสาพระราชทานและกิจการพิเศษ ร่วมแสดงความยินดี ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ครบรอบ 12 ปี พร้อมเยี่ยมชมงานการเผยแพร่ผลงาน สพภ. ภายใต้แนวคิด “Move forward together” ก้าวไปด้วยกัน ที่จะแสดงถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอด 12 ปี ในการเป็นหน่วยงานดำเนินการ ประสานงานการพัฒนาด้านเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ การจัดการองค์ความรู้ และการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมปีติพงศ์พึ่งบุญ ชั้น 9 สำนักงาน สพภ