แม่ทัพภาคที่ ๔ แถลงสรุปผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง ยาเสพติดในพื้นที่ 7 จังหวัด เลขาธิการ ศอ.บต.เสริม“ต้องแก้ปัญหาที่ต้นน้ำ”

3

ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวถึงงานด้านการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะความก้าวหน้าเรื่องการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดอย่างเป็นระบบ โดยแม่ทัพภาคที่ ๔ได้ให้นโยบายเร่งด่วน บูรณาการร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค ๙ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สิ่งสำคัญคือการพัฒนาให้ผู้เข้ารับการบัด หลังจากเสร็จสิ้นการฟื้นฟูให้เลิกเด็ดขาด หวังให้เยาวชนกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติ การแก้ปัญหาที่ต้นน้ำ โดยไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ในในการการสร้างงาน สร้างอาชีพ เชื่อว่าอีกไม่นานได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้น

ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย ควบคู่กับการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด กับผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ให้หมดสิ้นไป รวมทั้งการดำเนินการกับผู้ค้ารายใหญ่ จนนำไปสู่การยึดทรัพย์ ควบคู่กับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดอย่างต่อเนื่อง