องคมนตรี ลงพื้นที่ จ.ยะลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ด้านผู้บริหาร ศอ.บต. น้อมนำพระราชปณิธาน สู่การปฏิบัติ

7

พลเรือตรีสมเกียรติ​ ผลประยูร​ เลขาธิการ​ ศอ.บต.​ ได้บรรยายผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาทุกมิติในพื้นที่ตอนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริว่า ในส่วนโครงการพัฒนาสังคมผู้ด้อยโอกาสและสาธารณสุขเชิงรุก ปี 2562 กลุ่มผู้สูงอายุ (ไร้ที่อยู่อาศัย) ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีที่อยู่อาศัย จำนวน 780 คน คนพิการและผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลและฟื้นฟูสภาพ จำนวน 2,223 คน เด็กพิการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ จำนวน 2,300 ครอบครัว เด็กพิการได้รับกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ คือ เก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าสั่งตัด จำนวน 195 คน และที่สำคัญในปีนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมจากโรคหัด และสามารถสร้างความเข้าใจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็ก 0-5 ปี และต่ำกว่า 12 ปีได้คลอบคลุมทั้ง 3 จังหวัด

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนรถสิริเวชยาน รถโมบายให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน ๒ คันนั้น ในห้วงปี ๒๖๕๒ เครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลา ออกให้บริการผู้ป่วยรวม ๒,๒๒๓ คน ซึ่งในปี ๒๕๖๓ ศอ.บต.ได้เสนอโครงการจัดทำรถโมบายเคลื่อนที่เพิ่มอีก ๓ คัน ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานี สงขลา และสตูล นอกจากนี้ ศอ.บต.ยังได้ขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินงานโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ลดสารเคมีในการทำการเกษตร และโรงเรียนมีอาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างนักเรียนต้นแบบที่สามารถนำความรู้ด้านการเกษตรจากโรงเรียนไปทำที่บ้านจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ โดยในแต่ละปี ศอ.บต.ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด 10 ลำดับแรกนำเข้าเฝ้าและรับรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวเสด็จเยือน ศอ.บต. ทุกเดือนกันยายนของทุกปี

นายพลากร​ สุวรรณรัฐ​ องคมนตรี กล่าวภายหลังรับฟังผลการดำเนินงานของ ศอ.บต. ว่า กรอบงานของ ศอ.บต. ได้รับผิดชอบงานแทนกระทรวง ทบวง กรม ของรัฐบาลอย่างกว้างขวาง และรู้สึกประทับใจ ภูมิใจที่ ศอ.บต. ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลในการขับเคลื่อนพื้นที่เป็นหน่วยงานที่เปรียบเสมือนรัฐบาลส่วนหน้าในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจ การกลับมาในครั้งนี้มีความรู้สึกเหมือนกลับมาเยี่ยมบ้าน

ภายหลังรับฟังผลการขับเคลื่อนงานของศอ.บต.แล้ว องคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็น บ้านสันติ 2 ตามพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตการผลิตปลาส้ม​  และจะเดินทางไปรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติบางลาง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป็นภารกิจต่อไป