เลขาธิการ ศอ.บต. นำผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัด ศอ.บต. ร่วมกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ

8

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ศอ.บต. ทุกคนได้มีความพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยังเป็นการแสดงออกถึงความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ร่วมถึงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เพื่อความภาคภูมิใจ เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงเป็นสัญลักษณ์ความสมัครสมานสามัคคีของคนในองค์กร และประเทศชาติอีกด้วย

โดยหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จสิ้นแล้ว พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน โดยได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า “ที่ผ่านมา เราทุกคนทำงานด้วยความตั้งใจ และจริงใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด ทุกคนได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันเพื่อให้ความสันติสุขกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”