เยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ในพื้นที่ จชต. กว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมการแนะแนว และสอนเสริม เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั่วมหาวิทยาลัย

2

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บตกล่าวในขณะพบปะเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมว่า เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้โดยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้วางรากฐานไว้ 35 รุ่น และต่อไปเราได้มีการเตรียมการในรุ่นที่ 36 ซึ่งที่ผ่านมา ศอ.บตได้มีการขับเคลื่อนโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้น้องๆ เยาวชน เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีศักยภาพที่พร้อมเดินไปข้างหน้าอย่างสมบูรณ์และเมื่อสำเร็จการศึกษาให้น้องๆ เยาวชน มาช่วยกันพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุขต่อไป

ทั้งนี้การดำเนินโครงการ “ สานใจไทย สู่ใจใต้” ได้มีดำริให้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการแนะแนวและสอนเสริม ให้กับเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” และเครือข่ายทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมระดับชั้นอุดมศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมแนะแนวและสอนเสริมในครั้งนี้ โดยได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2562 เป็นการสอนเสริมวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดังได้แก่ นายกรณ์พงษ์ เจียมเวชวิทยาภร และนายรวีวัฒน์ ถวัลย์เถลิงฤทธิ์ (อาจารย์บูมและส่วนช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562 เป็นการสอนเสริม โดยแบ่งกลุ่มเยาวชนจากการประมวลผลของการทดสอบก่อนเรียน (PRE TEST) ซึ่งมีวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ขณะที่ในวันพรุ่งนี้ (25 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 .) พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี  และประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ