พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี เปิดกิจกรรมแนะแนว สอนเสริม เพื่อการศึกษาต่อสำหรับเยาวชนโครงการ“สานใจไทย สู่ใจใต้”

5

ด้านพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เกิดขึ้นจากการดำริของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ โดยมอบหมายให้มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กองทัพทุกเหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย คณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินการนำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีละ 2 รุ่น ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 35 รุ่น มีเยาวชนที่ผ่านโครงการฯ จำนวน 8,026 คน และมีครอบครัวอุปถัมภ์ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,601 ครอบครัว โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ 15 ปีที่ผ่านมา ได้กล่อมเกลาเยาวชนที่ผ่านโครงการให้เป็นเยาวชนที่มีศักยภาพ เป็นที่ประจักษ์ในสังคม กล่าวคือ เป็นคนเก่ง เป็นคนดี เป็นผู้มีทัศนคติเชิงบวกต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นผู้มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อประกอบอาชีพที่มั่นคง และต้องการช่วยเหลือพัฒนาสังคมในอนาคต