หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี เปิดกิจกรรมแนะแนว สอนเสริม เพื่อการศึกษาต่อสำหรับเยาวชนโครงการ“สานใจไทย สู่ใจใต้”

2

ด้านพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เกิดขึ้นจากการดำริของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ โดยมอบหมายให้มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กองทัพทุกเหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย คณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินการนำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีละ 2 รุ่น ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 35 รุ่น มีเยาวชนที่ผ่านโครงการฯ จำนวน 8,026 คน และมีครอบครัวอุปถัมภ์ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,601 ครอบครัว โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ 15 ปีที่ผ่านมา ได้กล่อมเกลาเยาวชนที่ผ่านโครงการให้เป็นเยาวชนที่มีศักยภาพ เป็นที่ประจักษ์ในสังคม กล่าวคือ เป็นคนเก่ง เป็นคนดี เป็นผู้มีทัศนคติเชิงบวกต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นผู้มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อประกอบอาชีพที่มั่นคง และต้องการช่วยเหลือพัฒนาสังคมในอนาคต

ทั้งนี้การดำเนินโครงการ “ สานใจไทย สู่ใจใต้” ได้มีดำริให้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการแนะแนวและสอนเสริม ให้กับเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” และเครือข่ายทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับชั้นมัธยมปลาย เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมระดับชั้นอุดมศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมแนะแนวและสอนเสริมในครั้งนี้ โดยได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2562 เป็นการสอนเสริมวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ และส่วนช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562 เป็นการสอนเสริม โดยแบ่งกลุ่มเยาวชนจากการประมวลผลของการทดสอบก่อนเรียน (PRE TEST) ซึ่งมีวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้