สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา นำคณะนักวิชาการและสื่อมวลชนของประเทศตุรกี เข้าพบผู้บริหาร ศอ.บต. ในโอกาสเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้

4

สำหรับคณะนักวิชาการของตุรกีฯ มีกำหนดศึกษาดูงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรุงเทพมหานครฯ และเชียงใหม่เป็นลำดับ ซึ่งจากการหารือร่วมกับผู้บริหาร ศอ.บต. พบว่านักวิชาการฯ มีความสนใจต่อสถานการณ์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก โดยได้สอบถามถึงนโยบายการสร้างความเข้าใจให้แก่คนในพื้นที่ที่มีความหลากหลาย ตลอดจนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ ศอ.บต. ดำเนินการ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารถึงสถานการณ์ภายในประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศโลกมุสลิม และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการเชื่อมโยงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในกรอบอาเซียนและโลกมุสลิมด้วย

ทั้งนี้ ได้รับการยืนยันจากผู้บริหาร ศอ.บต. ถึงการดำเนินงานของ ศอ.บต. ที่มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเป็นลำดับจากการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จนทำให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ของนักลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างประเทศที่มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับประเทศมาเลเซีย รวมถึงการดึงศักยภาพของพื้นที่ดำเนินการตามแผนงาน IMT-GT และการสร้างความพร้อมสู่การดำเนินงานตามแผนงานระเบียงเศรษฐกิจที่ 6 เชื่อมโยงจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส เข้ากับรัฐเปรัคและรัฐกลันตันในประเทศมาเลเซีย และเชื่อมโยงทางทะเลไปยังเกาะสุมาตราตอนใต้ในอินโดนีเซีย โดยคณะนักวิชาการและสื่อมวลชนตุรกีได้แสดงความรู้สึกในเชิงบวก เมื่อได้รับทราบถึงบทบาท ภารกิจ และเห็นถึงการดำเนินงานของ ศอ.บต. ในมิติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม การนำคณะนักวิชาการจากประเทศตุรกีมาในครั้งนี้ ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้ดำเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์พัฒนาการเชิงบวกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนโยบายของรัฐบาลไทยผ่านการนำเสนอข่าวโดยสื่อมวลชนตุรกี และโครงการส่งเสริม ครม. ทางวิชาการไทย-ตุรกี โดยมุ่งหวังให้นักวิชาการและสื่อมวลชนตุรกี ซึ่งเป็นบุคคลคุณภาพมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคมตุรกี ได้มีประสบการณ์ตรงในพื้นที่และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยและสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถนำข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้แก่สาธารณะชนตุรกี ผ่านการเขียนบทความหรือการบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับตุรกีทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป