เยาวชนศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน 3 จชต. กว่า 300 คน ทัศนะศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และพิพิธภัณฑ์กองบิน 5

5

ต่อมา คณะเยาวชนจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางต่อไปยังพิพิธภัณฑ์และอาคารประวัติสงคราม กองบิน 5 เพื่อชมนิทรรศการประวัติและวิวัฒนาการสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของกองบินน้อยที่ 5 วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของทหารในช่วงสงคราม และเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติการบินของประเทศไทยและเหตุการณ์ญี่ปุ่นยกทัพขึ้นบกที่อ่าวน้อย โดยในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะมีการแสดงภาพเหตุการณ์จริงของสงครามที่เกิดขึ้นตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก จำลองชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตที่มีข้าวของเครื่องใช้จำเป็นต้องจัดเตรียมให้ หยิบฉวยได้ง่ายในยามฉุกเฉิน ตลอดจนจะมีห้องนิทรรศการทหารไทยในไฟสงคราม ห้องนิทรรศการการเจรจาขอผ่านแดน ห้องสู่สันติภาพ นิทรรศการเกียรติภูมิผู้กล้า ฉากของวีรบุรุษในสมรภูมิ ชุดทหารที่ผ่านศึกสงคราม รูกระสุนจากเหตุการณ์จริง อาวุธยุทโธปกรณ์ของผู้กล้ากองบินน้อยที่ 5 แผ่นจารึกซื้อของผู้กล้าท่านต่าง ๆ ฯลฯ รวมถึงนิทรรศการชีวิตความเป็นอยู่ของหอยตลับ เนื่องจากหอยตลับเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าทั้งทางชีวภาพและเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมนิทัศนะศึกษาดูงานในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2562 และเป็นดำริของ พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่เห็นความสำคัญของเยาวชนให้ได้รับความรู้นอกสถานศึกษา ตลอดจนให้เยาวชนในศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานฯ ทุกคนได้ไปเปิดโลกทัศน์ให้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่อยู่มีอยู่บนพื้นแผ่นดินประเทศไทย