ศอ.บต.ร่วมกับศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรภาคประชาสังคม

9

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะสถานการณ์ปัญหาด้านเด็กและสตรี ศอ.บต.จึงได้มอบหมาย ศป.ดส.เป็นหน่วยพิจารณาคัดเลือกองค์กรภาคประชาสังคม จำนวน 40 องค์กรๆ ละไม่เกิน 250,000 บาท แบ่งเป็น ภาคประชาสังคมเด็ก 20 องค์กร และภาคประชาสังคมสตรี 20 องค์กร เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  จึงได้มีการจัดชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม การขับเคลื่อนงานด้านเด็กและสตรี ตลอดจนการติดตามการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าวต่อไป