เลขาธิการ ศอ.บต. มอบเงินสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมด้านเด็กและสตรี จำนวน 40 องค์กร

2

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ต้องขอชื่นชมทุกท่านที่ยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่อเด็กและสตรีในพื้นที่ จชต. โดยศอ.บต. ได้มีการเปิดพื้นที่ศูนย์ราชการให้มีศูนย์ประสานงานฯในการอำนวยความสะดวกให้ทุกคนสามารถมีพื้นที่ในการทำงาน ซึ่งที่ผ่านมาได้นำเรียนนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งที่ได้มาเปิดศูนย์รายการฯว่า ที่นี่จะเป็นศูนย์ประสานงานเพื่อเด็กและสตรีที่มีความมั่นคงถาวรเป็นที่แรกและมีคณะกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ เพราะ ศอ.บต. ตระหนักดีว่าสิ่งที่เป็นผลกระทบต่อเด็กและสตรีเป็นสิ่งที่ลึก กว้าง และยาวนาน จึงต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการแก้ไขปัญหาและมีความจำเป็นที่ต้องดึงหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามาขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน โดย ศอ.บต.ทำหน้าที่ในการถือธงนำหน้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และนำพาทุกภาคส่วนให้เดินไปด้วยกัน และจากการที่พื้นที่มีความหลากหลายด้วยอัตลักษณ์พิเศษเฉพาะที่รัฐยังเข้าไปไม่ถึง จึงจำเป็นที่ต้องใช้องค์กรภาคประชาสังคมเป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชน โดยในอนาคตจะมีการขยายต้นแบบด้วยการดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาต่อยอดในการดูแล ทั้งด้านการศึกษา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จึงอยากให้ทุกองค์กรทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และสร้างโอกาสสู่การขยายผลเข้าสู่พื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

ด้าน นางโซรยา จามจุรี ประธานศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เผยว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่ ศอ.บต. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณให้แก่เครือข่ายภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านเด็กและสตรี ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการศูนย์ประสานงานฯ ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณไปขับเคลื่อนกิจกรรมด้านเด็กและสตรี ให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะกรรมการ ศป.ดส. ได้จัดประชุมคัดเลือกพิจารณาองค์กรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับ จำนวน 2 ครั้ง และยังมีการกำหนดกรอบการทำงานวาระเด็กและสตรีที่ครอบคลุมใน 7 ประการ ซึ่งได้แก่ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการเยียวยา , ความรุนแรงที่เกิดต่อเด็กและสตรี , เด็ก สตรีกับสันติภาพและความมั่นคง , สุขภาวะของเด็กและสตรี , การเข้าถึงการบริการภาครัฐ ,การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกระดับ และ การยอมรับและความเท่าเทียมทางเพศ

ซึ่งจากการคัดเลือกมีองค์กรที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 40 องค์กร จะได้รับทุนสนับสนุนองค์กรละไม่เกิน 250,000 บาท แบ่งเป็นภาคประชาสังคมด้านเด็ก จำนวน 20 องค์กร และภาคประชาสังคมด้านสตรี จำนวน 20 องค์กร ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศป.ดส.จะทำการติดตามการดำเนินงานกิจกรรมขององค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม และจะรายงานผลให้เลขาธิการ ศอ.บต. ได้รับทราบ เพื่อใช้งบประมาณรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป