ศอ.บต. ร่วมเป็นเจ้าภาพ “งานสายใยบุญจุลกฐิน” ณ วัดปลักหนูเหนือ ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา

2

ทั้งนี้การทอดกฐินจุลกฐินในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีและร่วมทำบุญกันอย่างคึกคักทั้งประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนนำไปพัฒนาและซ่อมแซมวัด ตลอดจนทำนุบำรุงเสริมสร้างพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความรักความสามัคคีเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่

สำหรับกิจกรรมการทอดกฐินในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ ศอ.บตสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีทอดกฐิน/ผ้าป่าเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา วัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์แห่งละ 30,000 บาท แก่วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่มีเจ้าภาพในการทอดกฐิน/ผ้าป่าและตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้พี่น้องชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ และเพื่อให้วัด สำนักสงฆ์ และที่พักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถดำรงสภาพอยู่ได้รวมทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยพุทธในพื้นที่อีกด้วย