ศอ.บต. ส่งเสริมกิจกรรมทอดกฐินในพื้นที่ จชต. อย่างต่อเนื่องเพื่อสืบสานประเพณีและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่

3

สำหรับกิจกรรมการทอดกฐินในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ ศอ.บต. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีทอดกฐิน/ผ้าป่า เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา วัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์แก่วัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพในการทอดกฐิน/ผ้าป่าและอยู่ห่างไกล เพื่อให้พี่น้องชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ และเพื่อให้วัด สำนักสงฆ์ และที่พักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถดำรงสภาพอยู่ได้รวมทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยพุทธในพื้นที่

อย่างไรก็ตามกิจกรรมการทอดกฐินในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีและร่วมทำบุญกันอย่างคึกคักทั้งประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อนำปัจจัยไปพัฒนาและซ่อมแซมวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนสืบสานประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนอันดีงามต่อไป