เดือนรอมฎอน เส้นชัยสู่ “สันติสุข”

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ ขอความสันติและความจำเริญแด่ศาสทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

ในเดือนรอมฎอนมีเป้าหมายสู่ สันติภาพ  เพราะ เป้าหมายการถือศีลอด นั้นเพื่อสุขภาวะต่อตนเองและชุมชน ยิ่งสื่อในและนอกพื้นที่รณรงค์ “รอมฎอนสันติภาพเป็นพันธกิจ: เราจะสื่อสารอะไรในเดือนแห่งความเมตตาเมื่อปีที่ผ่านมา หรือ ข้อตกลงหยุดยิงช่วงรอมฎอน ปี 2556”และปีนี้มีการรณรงค์ รอมฎอน : สันติสุข

ในช่วง วันที่ 18 มิถุนายน  2558- 17 กรกฎาคม 2558 เป็นช่วงที่ชาวไทยมุสลิมและมุสลิมทั่วโลกกำลังถือศีลอด

การถือศีลอดนั้นจะอยู่ในช่วงเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนที่เก้าของปฏิทินอิสลาม (ซึ่งจะนับเดือนตามจันทรคติ)

คำจำกัดความ และเป้าหมายของการถือศีลอด

บรรดานักปราชญ์อิสลาม ได้ให้คำจำกัดความของการถือศีลอด (ศิยามในภาษาอาหรับ) ไว้ว่า “คือ การงดเว้นจากการทำให้เสียศีลอด ตั้งแต่รุ่งอรุณจนตะวันตกดิน ด้วยการเนียต (ตั้งเจตนา) ถือศีลอดเพื่ออัลลอฮฺ (al-Zuhairi,1998:566) กล่าวคือ การงดเว้นของห้ามต่างๆ เช่น การกิน การดื่ม และการร่วมประเวณี ระหว่างสามีภรรยาตั้งแต่รุ่งอรุณจนตะวันตกดินด้วยการเนียตการถือศีลอด เพื่ออัลลอฮ์ในเวลาหลังตะวันตกถึงรุ่งอรุณ”

เหตุที่ทำให้เสียศีลอด มี 8 ประการ

1.เจตนากินหรือดื่มแม้แต่เล็กน้อย

2.เจตนาร่วมประเวณี

3.เจตนา ทำให้น้ำอสุจิเคลื่อนออกมาจะด้วยวิธีใดก็ตาม

4.เสียสติโดยเป็นบ้า เป็นลมหรือสลบ

5.เจตนาทำให้สิ่งใดล่วงล้ำเข้าไปภายในอวัยวะ

6.เจตนา อาเจียน

7.ปรากฏมีเลือดประจำเดือน(เฮด) เลือดหลังคลอดบุตร (นิฟาส)

8.ตกมุรตัด (สิ้นสภาพการเป็นมุสลิม)

(หมายเหตุ การเสีย ศีลอดด้วยเหตุดังกล่าวต้องเป็นไปตามนี้คือ ก.เป็นไปในเวลากลางวัน ตั้งแต่แสงอรุณจนตะวันตกดิน ข.มิได้ถูกกดขี่บังคับ.)…

พระเจ้าได้ตรัส ว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย การถือศีลอดได้ถูกกำหนดแก่สูเจ้า ดังที่พระองค์ได้เคยบัญญัติแก่ชนยุคก่อนจากท่าน เพื่อว่าสูเจ้าจะเป็นผู้ที่ยำเกรง” (อัลกุรอ่าน บทที่ 2 โองการที่ 183)

คำว่าผู้ยำเกรงตาม ทัศนะอิสลามหมายถึงการกระทำความดีและละเว้นความชั่ว อิหม่ามชะฮาบุดดีน ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกอิสลามได้ อธิบายคำว่า ความดีในหนังสือ( al-Furuk) หน้า 15ไว้ว่า ” การกระทำความดีหมายถึงการช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอ การบริจาคทานแก่คนยากจน การให้อาหารแก่ผู้ที่หิวโหย การให้เครื่องนุ่งห่มแก่ผู้ขัดสน การพูดจาไพเราะอ่อนโยนกับทุกคน การให้ความเมตตาต่อผู้คน การปรึกษาหารือซึ่งกันและกันเพื่อขจัดความขัดแย้งและการทะเลาะวิวาทและอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวกับความดีทุกชนิด”

เส้นทางสู่เส้นชัย

•    ปฏิบัตตามหลัการที่ศาสนบัญญัติที่กำหนดตามที่กล่าวมาข้างต้น
•    ปฏิบัติตามศาสนบัญญัติที่เป็นหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น
•    อ่านคัมภีร์กุรอาน รำลึกอัลลอฮฺเสมอ ละหมาดสุนัตต่างๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน
•    พำนักและปฏิบัติศาสนกิจในมัสยิดช่วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน
•    เป็นผู้มีจรรยางามและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น

ท่านศาสทูตมุฮัมมัด กล่าวว่า”การถือศีลอดเป็นโล่ ถ้าหากว่าผู้หนึ่งในพวกท่านถือศีลอดในวันหนึ่งแล้วเขาไม่ทำชั่วและพูดจาหยาบคาย เมื่อมีผู้หนึ่งดาทอต่อเขาหรือระบายความไม่ดีแก่เขา ( ผู้ถือศีลอด) จงกล่าวว่า แท้จริงฉันถือศีลอด”

ดังนั้นการถือศีลอดที่แท้จริงจะสามารถป้องกันและปรับปรุงตัวของผู้ที่ถือศีลอดเองและจะส่งผลดี ต่อสังคมโดยนำสังคมไปสู่สันติสุขอย่างแท้จริงเพราะสังคมจะปราศจากความชั่ว และอบายมุขและเต็มไปด้วยความดี