ศอ.บต. หนุนภารกิจหน่วยงานในพื้นที่ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงฤดูฝนในพื้นที่ จ.นราธิวาส

6

นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เผยถึงการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในช่วงฤดูฝนในครั้งนี้ว่า การช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นนโยบายของพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ที่มุ่งช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นภารกิจหนุนเสริมหน่วยงานหลักในพื้นที่ โดยเน้นช่วยเหลือพี่น้องกลุ่มคนเปราะบาง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งที่ผ่านมาผู้บริหารศอ.บต. ก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องที่อยู่ในภาวะลำบากช่วงฤดูฝนที่เทศบาลเมืองสุไหงโกลก พื้นที่ตำบลร่มไทร และพื้นที่ตำบลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อมอบถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภค 35 ครัวเรือน นอกจากนั้นเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าสำนักชลประทาน อำเภอสุไหงโกลก เพื่อกำหนดการแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างเป็นระบบ โดยเบื้องต้นได้พูดคุยถึงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำตลอดแนว ตั้งแต่เทศบาลเมืองสุไหงโกลก ถึงตำบลมูโน๊ะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีน้ำท่วมขังทุกปี

ทั้งนี้สำหรับพี่น้องประชาชนที่ยังประสบปัญหาอยู่ในภาวะยากลำบากในช่วงฤดูฝนและยังไม่ได้ความช่วยเหลือ สามารถประสานมายังศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เนื่องจากศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขึ้น โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับจังหวัดและกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และเติมเต็มให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือ ทั้งด้านการแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค โดยพี่น้องประชาชนสามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ศอ.บต. หรือโทร 1880 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง