พช. เสริมแกร่งขุนคลังทั่วประเทศ เน้น “เข้าใจ โปร่งใส ปฏิบัติได้จริง”

24

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2562 เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้จริง

20 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นางรักใจ กาญจนะวีระ ผู้อำนวยการกองคลัง กล่าวรายงาน ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การประชุมดังกล่าวประธานพิธี ได้เน้นย้ำถึงแนวทางการปฏิบัติงานต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่ชัดเจนเป็นปัจจุบันตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านได้มุ่งมั่นตั้งใจรับความรู้ ทำความเข้าใจในระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งระเบียบอื่น ๆ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้อง เป็นการสนับสนุนให้งานของกรมการพัฒนาชุมชน บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 300 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานผ่านระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และแนวทางการกำหนดราคากลาง โดยมีวิทยากรจากกรมบัญชีกลางและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ด้านบัญชี และด้านพัสดุ ซึ่งกรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภายหลังจากการอบรมกลุ่มเป้าหมายทุกท่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดข้อสังเกตจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสนับสนุนให้งานของกรมการพัฒนาชุมชน บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป