อธิบดี พช. ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

4

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเข็มที่ระลึกของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เป็นการส่วนพระองค์)

นายสุมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะผู้มีจิตศรัทธาบริจาค และคณะผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกของมูลนิธิฯ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกของมูลนิธิฯ ในฐานะคณะผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ด้วย ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร