วัฒนธรรมจังหวัดสงขลาจัดพัฒนาศักยภาพบุคลากร นำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสื่อกลางการแก้ปัญหาและสร้างสันสันติสุขชายแดนใต้

2

นายประดิษฐ์ โปซิว ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ให้ความสำคัญในการใช้มิติทางวัฒนธรรมเพื่อให้บุคลากรได้มีขวัญกำลังใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานวัฒนธรรมในพื้นที่และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรด้วยกัน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความสันติสุขอย่างยืนต่อไป

สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2562 โดยในวันที่ 25 ธันวาคม มีการจัดกิจกรรมกีฬาวัฒนธรรมสัมพันธ์ชายแดนใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมภาคกลางคืน ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท และ วันที่ 26 ธันวาคม จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาและอำเภอสิงหนคร  มีกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรและเครือข่ายในสังกัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา รวมจำนวน 350 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมได้มีสุขภาพใจ สุขภาพกายที่ดี โดยใช้กีฬา การละเล่นพื้นบ้านและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน