ปิดฉากสวยงาม “Thailand Halal Assembly 2019”

4

ปิดฉากแล้วอย่างสวยงามสำหรับ “Thailand Halal Assembly 2019” หรือ “THA 2019” งานประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ “นวัตกรรมฮาลาล ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน” ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นการจัดงานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

งาน THA 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 ที่ไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิดหลักปีนี้คือ “Algorithmic Touch of Halal” เป็นกระบวนการสร้างรูปแบบการพัฒนาฮาลาลอย่างเป็นระบบรอบครอบที่จะนำไปสู่การสร้าง Halal Blockchain และการจับคู่ธุรกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ

ปีนี้นับเป็นครั้งแรกในโลกที่มีการนำเสนอ “Halal Blockchain” ทั้งในรูปนิทรรศการ และการสาธิต ซึ่งทำให้เห็นได้ถึงอนาคตของฮาลาลว่าในขณะนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ได้ก้าวเข้าสู่ Second Generation เรียบร้อยแล้ว

ตลอด 3 วันของการจัดงานมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 35,645 คน มีบูธเข้าร่วมทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศรวม 313 บูธ จำนวนผู้มาแสดงสินค้า 1,565 คน และมียอดจับจ่ายสะพัดตลอดทั้ง 3 วัน มีมูลค่ารวม 2,609,409 บาท 

ในส่วนด้านการประชุมวิชาการนานาชาติ มีจำนวนวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานจากต่างชาติ รวม 300 คน จาก 35 ประเทศ มีผลงานวิจัยที่นำเสนอทั้งสิ้น 65 ผลงานจาก 6 ประเทศ

งาน THA 2019 จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย โดยปีนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อนำไปสู่การสัมผัสฮาลาลอย่างเป็นระบบ การเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมฮาลาล นำฮาลาลประเทศไทยก้าวสู่ระดับสากล