ตรวจรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุนไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์ ปี57 จากเงินฝากรักษาทรัพย์ (วาดีอะฮ์) กับกองทุนอิสลาม ธ.ก.ส.

“มหกรรม ส่งต่อความดี เงินฝากรักษาทรัพย์ (วาดีอะฮ์) กับกองทุนอิสลาม ธ.ก.ส.” เพื่อให้ผู้ฝากเงินประเภทรักษาทรัพย์ (วาดีฮะห์) ได้รับสิทธิ์ในการจับรางวัลรับทุนให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ และอุมเราะฮ์ ณ เมกกะฮ์ ประเทศซาอุดิอารเบีย โดยเมื่อเร็วๆนี้มีการจับรางวัลรับทุนประกอบพิธีฮัจญ์จำนวน 16 ทุน และอุมเราะฮ์ จำนวน 35 ทุน ณ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1400123772809
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลไปประกอบพิธีฮัจญ์ 16 ท่าน

1. นางลัดดาวรรณ-นายดำรง ขันธวิธี   สาขาพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
2. นางไพรินทร์ ไชยวงศ์                     สาขาอ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
3. นางจีระนันท์-นายวชิรา จินดานาร    สาขาองครักษ์ จ.นครนายก
4. นาวสาวหะวา เนตรทอง                  สาขาบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
5. นายอดุล-นางวรรณา บุญสพ           สาขากระบี่ จ.กระบี่
6. นางห๊ะม๊ะ หาญกล้า-นายร่อเหม       สาขาคลองท่อม จ.กระบี่
7. นางจริยา ใบลาภ                          สาขาพังงา จ.พังงา
8. สถาบันการเงินอิสลามสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
9. นางปราณี หวอตะเห                      สาขาไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
10. นาวนัฎธิดา ไพรเนียม                  สาขาแม่ขรี จ.พัทลุง
11. นางรอเพียะ-นายยูโสะ ลำดี้          สาขาควนกาหลง จ.สตูล
12. มัสยิดอุสาสนอิสลาม                   สาขาสงขลา จ.สงขลา
13. นางสาวข้อเย๊าะ เหมยา                สาขาสะเดา จ.สงขลา
14. นายมะนุ มะยูโซะ                        สาขาสายบุรี จ.ปัตตานี
15. นางสาวโนร์ฮามีมี คีรี                  สาขานราธิวาส จ.นราธิวาส
16. นางยารอ กะลูแป                        สาขาบันนังสตา จ.ยะลา

1400123777816
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลไปประกอบพิธีอุมเราะฮ์ 35 ท่าน

1.นายอุสมาน สาสังข์                         สาขาพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
2.นายสมพงษ์ ไกรทัต                        สาขาพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
3.น.ส.วิภา การรีซอ                           สาขาวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
4.นายมายิ๊ด  มาเงิน                          สาขาลาดบัวหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา
5.บริษัทฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด       สาขาจตุจักร กรุงเทพมหานคร
6.นายสุรพันธ  ฮีมมิน                        สาขามีนบุรี  กรุงเทพมหานคร
7.นางทองขาว  รักทรัพย์                   สาขาอ่างทอง  จ.อ่างทอง
8.นางศิริพร   อาจหาญ                      สาขาบางบัวทอง จ.นนทบุรี
9.นางไพรินทร์  ไชยวงค์                    สาขาอ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
10.น.ส.หะวา   เนตรทอง                   สาขาบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
11.นายสวัสดิ์ มะมา                          สาขาบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
12.กองทุนออมทรัพย์บารอกะฮ          สาขากระบี่ จ.กระบี่
13.นายมนัส-นางสุดา  ถิ่นเกาะยาว    สาขากระบี่ จ.กระบี่
14.นายมนัส-นางสุดา  ถิ่นเกาะยาว    สาขากระบี่ จ.กระบี่
15.ศูนย์จริยธรรมมัสยิดนูรุ้ลมูฮาย      สาขาคลองท่อม จ.กระบี่
16.นางรติมา ดวงแก้ว                      สาขาพังงา จ.พังงา
17.นางเพ็ญศรี  กังละ                       สาขาท่าชนะ  จ.สุราษฎร์ธานี
18.นางสาฝีย๊ะ  ชิดเอื้อ                     สาขากะเปอร์ จ.ระนอง
20.นางฉงะ  หมัดหมัน                     สาขาปากพะยูน สาขาพัทลุง
21.อรุณ  พรหมวิจิตร                       สาขาทุ่งหว้า   จ.สตูล
22.นางป้อหรา  รายารักษ์                สาขากันตัง จ.ตรัง
23.มัสยิดบ้านหนองหว้า                  สาขาทุ่งยาว  จ.ตรัง
24.นางหร่อมิอะ   แอเดียว               สาขาสะเดา  จ.สงขลา
25.นายมูฮัมหมัดนูร  เพ็งหวัง           สาขานาทวี จ.สงขลา
26.นายตุวันฮาซัน  ตุวันหะยี            สาขาปัตตานี จ.ปัตตานี
27.บริษัทพิธานพาณิชย์ จำกัด         สาขาปัตตานี จ.ปัตตานี
28.นางแวแยนะ   แวดือราแม          สาขาแว้ง  จ.นราธิวาส
29.นางสาวสุรานี   แยนา                สาขาแว้ง  จ.นราธิวาส
30.นายอุมา  แวอุเซ็ง – นางสะปิเยาะ สาขาบันนังสตา  จ.ยะลา
31.นายอดุลย์   สุดวิไล                  สาขาบันนังสตา  จ.ยะลา
32.นายซูไฮรี   ดีซา                       สาขาบันนังสตา  จ.ยะลา
33.นางฮาซีลา  จานะ                     สาขาบันนังสตา  จ.ยะลา
34.กลุ่มออมทรัพย์ครูมุสลิมศึกษา  สาขาบันนังสตา  จ.ยะลา
35. นางสาวรอฮานี  ดือราแมง      สาขารามัน  จ.ยะลา