ก.กลาโหมเจ๋ง! อนุมัติวันลาหยุดทหารเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวันตรุษอิสลาม “อีดฟิตริ”

กระทรวงกลาโหม อนุมัติให้ทหารกองประจำการที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งมีความประสงค์จะไปประกอบศาสนกิจในวันอีดฟิตริ ซึ่งเป็นวันตรุษสำคัญของชาวมุสลิมประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ได้หยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ มีกำหนด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2558 ส่วนข้าราชการอื่นๆ ให้ใช้สิทธิ์การลาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

news0011 news0012

ที่มา: skthai.org