ไพเราะมาก! งามมาก! อนาชีด อัสสลามุอะลัยกะยารอซุลัลเลาะฮ์