สำนักจุฬาราชมนตรีสั่งระงับ “ละหมาดวันศุกร์-ละหมาดที่มัสยิด” ในกทม.และปริมณทล

155

สำนักจุฬาราชมนตรีออกประกาศให้มุสลิมในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศห้ามรวมตัว งดละหมาดวันศุกร์และละหมาดที่มัสยิด

คำสั่งดังกล่าวเป็นไปตาม ประกาศจุฬาราชมนตรี ฉบับที่ 1/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ลงนามโดยนายอาสิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยเรื่อง การละหมาดวันศุกร์ การละหมาดญะมาอะห์ และการจัดกิจกรรมและการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม สำหรับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศห้ามรวมตัว

สาระสำคัญตามประกาศนี้ ให้มุสลิมในเขตพื้นที่กทม. ปริมณฑล และในพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศห้ามรวมตัว งดละหมาดวันศุกร์และละหมาดญะมาอะห์ (รวมตัวกัน) ที่มัสยิด โดยให้ละหมาดบ่าย (ดุฮริ) 4 รอกาอัต ที่บ้านแทน

นอกจากนี้ให้งดจัดกิจกรรมและการรวมตัวเป็นกลุ่มของชาวมุสลิม รวมทั้งให้เลื่อนการจัดงานงานมงคลสมรสออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น