ม.อ. ปัตตานี เปิดบ้านให้ประชาชนชมผลงานวิชาการ ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รวมกิจกรรมเด่นในรอบปีไว้ในงาน ม.อ. วิชาการ  ประจำปี  2558  ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2558  ณ อาคารเรียนรวมหลังใหม่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  เปิดมหาวิทยาลัยให้ผู้สนใจเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรมทั้งทางวิชาการและนันทนาการ

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดงาน ม.อ. วิชาการ  ประจำปี  2558 ในหัวข้อ บ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สั่งสมปัญญา พัฒนางานวิจัย “2558 ม.อ.วิชาการ ร่วมกับชุมชน พัฒนาสังคม สู่ประชาคมอาเซียน” ในระหว่างวันที่  18 – 19  กรกฎาคม  2558 ณ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ (อาคาร 58) มหาวิทยาลัย    สงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ทราบถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในด้านต่าง ๆ

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของทุกคณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัย นิทรรศการแนะแนวหลักสูตร นิทรรศการผลงานวิจัยเด่นๆ การประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ การอบรมการสืบค้นสารสนเทศเพื่อทำผลงาน การผลิตผักโดยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์  การสาธิตการเป่าแก้ว   อบรมการแปรรูปนมแพะ-เชิงพาณิชย์  กิจกรรมแพทย์แผนโบราณ  การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อชิงทุนการศึกษา  การแข่งขันยิงจรวดน้ำ การประกวดสิ่งประดิษฐ์  การประกวดวาดภาพ ประกวดภาพถ่าย ประกวดการจัดตู้ปลา  สาธิตการทำขนม และเครื่องดื่ม  สาธิตหัตถกรรม การทำดอกไม้  จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงขอเชิญชวน ผู้สนใจทุกท่าน ร่วมงาน 
ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2558 ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2558  ณ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี.