กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ห้า

246

วันนี้ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. อพช. มอบหมายให้ นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผอ.กอง ปชส. พร้อมด้วย นางรักใจ กาญจนะวีระ หนฝ.เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ และ นายพีระ คำศรีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เป็นผู้แทนร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ห้า (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) โดย สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม