ปปช.สั่งลงดาบ “จุฑามาศ” อดีตผู้ว่าททท. กรณีเรียกรับสินบน

Photo : http://thaipublica.org

ป.ป.ช. เผย สำนักงานอัยการสูงสุด มีคำสั่งดำเนินคดีอาญาฟ้อง นางจุฑามาศ ศิริวรรณ อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรณีเรียกรับเงินจากนักธุรกิจชาวอเมริกัน เพื่อให้สิทธิในการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ

วัน นี้ (6 ส.ค.55) เวลา 13.30 น. นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ชี้แจงกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 315-62/2554 วันที่ 23 สิงหาคม 2554 พิจารณากรณีมีการกล่าวหา นางจุฑามาศ ศิริวรรณ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับพวกว่าเรียกรับเงินจากนักธุรกิจชาวอเมริกัน เพื่อให้สิทธิในการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ และมีมติว่าการกระทำของ นางจุฑามาศ ศิริวรรณ มีมูลเป็นความผิดทางอาญาฐานเป็นพนักงานเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในหน้าที่ ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ฐานเป็นพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 6 และมาตรา 11 และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐกระทำการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำ การเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 และการกระทำของนางสาวจิตติโสภา ศิริวรรณ มีมูลเป็นความผิดทางอาญา ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

สำนักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ถึงอัยการสูงสุดแจ้งดำเนินคดี นางจุฑามาศ ศิริวรรณ และนางสาวจิตตโสภา ศิริวรรณ สำนักงานอัยการสูงสุด มีหนังสือแจ้งข้อไม่สมบูรณ์พอที่จะดำเนินคดีได้ และเสนอตั้งคณะทำงานผู้แทนอัยการสูงสุด เพื่อเป็นคณะทำงานร่วมตามมาตรา ๙๗ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติรับทราบข้อไม่สมบูรณ์ และแต่งตั้งคณะทำงานผู้แทน คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อร่วมเป็นคณะทำงานร่วมดังกล่าว และได้ร่วมกันดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานต่อเนื่องมาโดยตลอด จนกระทั่งวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมคณะทำงานผู้แทนอัยการสูงสุด และคณะทำงานผู้แทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกันพิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่า นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงาน ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 6 มาตรา 11 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 และนางสาวจิตติโสภา ศิริวรรณ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ กระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 คดีมีพยานหลักฐานพอฟ้อง

บัดนี้ สำนักงานอัยการสูงสุด มีหนังสือลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 แจ้งให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบว่า อัยการสูงสุด พิจารณารายงาน เอกสาร และความเห็นของคณะทำงานร่วมแล้ว มีคำสั่งดำเนินคดีอาญาฟ้อง นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ตามฐานความผิดและบทกฎหมายที่คณะกรรมการป.ป.ช. ลงมติ และเนื่องจากคดีนี้ เหตุเกิดที่แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ สิงคโปร์ เกี่ยวพันกัน ต้องดำเนินการฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองต่อศาลอาญาอันเป็นศาลซึ่งมีเขตอำนาจ พิจารณาพิพากษาคดี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 97