ดร.สุรินทร์ เชิญนักศึกษามุสลิมร่วมพูดคุย เน้นตั้งสโมสรวิชาการเกียรตินิยมดีเด่น ให้ทุนนักศึกษามุสลิม

419
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (ภาพ : พับลิกโพสต์)

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เชิญนิสิตนักศึกษามุสลิมคุย กระตุ้นให้สนใจภาษาต่างประเทศ เน้นตั้งสโมสรวิชาการเกียรตินิยมดีเด่น ให้ทุนนักศึกษามุสลิม

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เชิญนิสิตนักศึกษามุสลิมคุยเพื่อกระตุ้นเตือนให้จริงจังตั้งใจ ขวนขวายศึกษาหาความรู้ด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เน้นการตั้งสโมสรวิชาการเกียตินิยมดีเด่น HONOR SOCIETY เพื่อเป็นตัวกลางในการปลุกเร้าเยาวชน หาทุนการศึกษาช่วยนักศึกมุสลิมให้มีโอกาสศึกษาต่อทั้งทางด้านปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมVIP มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย คลองตันกรุงเทพมหานคร ตั้งสโมสรวิชาการเกียรตินิยมดีเด่น HONOR SOCIETY เป็นที่รวบรวมแหล่งทุนให้นักศึกษาและเยาวชนเน้นหนักการเรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

“ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ขอเรียนเชิญ นิสิตนักศึกษามุสลิมจากมหาวิทยาลัยต่างๆมาที่ห้องรับรองพิเศษ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย คลองตันตั้งแต่ 9.00 – 15.00 น.การประชุมกระตุ้นเตือนระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาจาก Grinnell College คือคุณ Uzma Daraman จะมาร่วมแนะนำการเรียนการพูดภาษาอังกฤษ และจากบรรดาผู้มีเกียรติจากหลากหลายสาขาอาชีพ โดยผมจะมาเป็นวิทยากรหลัก” ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน กล่าวและว่า

“HONOR SOCIETY เป็นการรวมตัวของนักวิชาการ นักศึกษา ตัวแทนสาขาวิชาชีพ ตุลาการ ศาล อัยการ นักกฎหมาย นักธุรกิจ นักวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การจัดตั้งสโมสรวิชาการเกียรตินิยมดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนมุสลิมไทยที่มีความสามารถดีเด่น เพื่อได้มีโอกาสศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ เป็นศูนย์แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในการศึกษาต่อ เป็นที่รวบรวมและติดต่อหาทุนสนับสนุนการศึกษาต่อต่างประเทศแก่เยาวชนมุสลิม ที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์สร้างปัญญาชนให้กับสังคมไทยมุสลิมในอนาคต รวมทั้งกระตุ้นเตือนสร้างแรงจูงใจให้สังคมตื่นและตระหนักลุกขึ้นพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพของมุสลิมให้ก้าวหน้า”

“ลักษณะองค์กรโครงสร้างขององค์กรคือให้การปรึกษาหารือ หาโอกาสให้เยาวชนได้รับทุนการศึกษา รวบรวมติดต่อจัดหาทุนสนับสนุนจากทั่วโลกให้กับเยาวชน เป็นหน่วยงานที่จะไม่สัญญาว่าจะได้รับทุนการศึกษาทุกคน แต่สัญญาว่าจะช่วยประสานทุนการศึกษาให้ เบื้องต้นจะจัดทำวิจัย จัดทำรายงานเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการทำ Mapping ของโครงการและจะมีการประชุมกรรมการบริหารทุก 3 เดือน จัดรวบรวมข้อมูลเอกสารของมหาวิทยาลัยต่างๆ ข้อมูลนักศึกษา เยาวชน ที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ” ดร.สุรินทร์กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ

ด้าน รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากรประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพกล่าวว่า “เราจะร่วมมือกับองค์กรนักศึกษาโดยการสนับสนุนของศูนย์กลางอิสลามฯเป็นเซ็นเตอร์ เราได้เรียนเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคม องค์กรมุสลิม องค์กรเยาวชนและนักศึกษาตลอดจนนักธุรกิจมาร่วมปรึกษาหารือเพื่อรับข้อคิดเห็นข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์เป็นแนวทางในการดำเนินงานของโครงการฯ โอกาสหน้าเราจะระดมความคิดเห็นให้กว้างขวางมากขึ้น”