ผู้ว่าฯ กทม. ส่งสารแสดงความยินดีต่อชาวมุสลิม เนื่องในโอกาสวันตรุษ “อีดฟิตริ์”

54

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส่งสารแสดงความยินดีชาวมุสลิม เนื่องในโอกาสวันตรุษ “อีดฟิตริ์” ฮิจญ์เราะห์ศักราช 1441

สารแสดงความระลึกถึงและความปรารถนาดียังพี่น้องมุสลิมของผู้ว่าฯ กทม. ระบุว่า

“วันอีดิ้ลฟิตริ์” ถือเป็นวันสำคัญที่พี่น้องมุสลิมต่างมีความปลื้มปิติยินดี รื่นเริง มีความสุข หลังจากที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจการถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอน และเป็นวันที่พี่น้องมุสลิมได้แสดงออกถึงความรัก ความเอื้ออาทร การให้อภัย การมีไมตรีจิตที่ดีต่อกัน นำมาซึ่งความสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติ

ในโอกาส “วันอีดิ้ลฟิตริ์” ฮิจญ์เราะห์ศักราช 1441 ที่เวียนมาบรรจบอีกวาระ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องมุสลิมทุกท่าน ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และขอได้ทรงโปรดคุ้มครองให้ปลอดภัย ตลอดจนทรงโปรดประทานความสุขความสมบูรณ์ วัฒนาถาวรโดยทั่วกัน