พช. จัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า เนื่องใน “วันอานันทมหิดล”

6

วันที่ 9 มิ.ย. 63 นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องใน “วันอานันทมหิดล” มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ให้แก่ ศูนย์การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี แพทย์หญิง จัญจุรี อัศวุตมางกุร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้แทนรับมอบณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายโชคชัย กล่าวว่า วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) และเป็น “วันอานันทมหิดล” พระองค์ได้ทรงสร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษา รวมถึงบำบัดทุกข์ของปวงประชาให้พสกนิกรมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากพระราชปรารภของพระองค์ ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า “ทรงต้องการให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น ให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน” นั้น ได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวให้แก่วงการแพทย์ในประเทศไทย อีกทั้งพระองค์ยังทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันช่วยอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน ช่วยเหลือ ป้องกันรักษาให้ห่างหายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงอีกด้วย

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา“มีแล้วแบ่งปัน” โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการ OTOPตัดเย็บแปร รูปหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 12 กลุ่ม ซึ่งวันนี้ได้นำมามอบให้แก่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานรวมจำนวน 1,888 ชิ้น เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ที่มาติดต่อใช้บริการโรงพยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ นำไปใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้า กากอนามัยให้กับพี่น้องประชาชน

ด้านแพทย์หญิง จัญจุรี อัศวุตมางกุร ได้กล่าวขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน ที่มีน้ำใจมีจิตอาสาได้นำหน้ากากอนามัยชนิดผ้ามามอบให้กับโรงพยาบาล ฯ ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลจะได้นำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มาใช้บริการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป