พช.ร่วมกับวัดเทพประทาน ใช้หลัก “บวร” ขับเคลื่อนขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน

47

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับวัดเทพประทาน และประชาชนในชุมชน ได้ดำเนินการขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน โดยใช้หลัก “บวร” ตามโครงการ “ธนาคารพันธุ์พืชผัก จากวัดสู่ชุมชน” เพื่อเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน และเป็นที่รวบรวมพันธุ์พืชผัก ในการแบ่งปันทั้งพันธุ์ผักและนำไปเป็นอาหาร ลดรายจ่ายในการดำรงชีวิต สร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดเทพประทาน หมู่ที่ 8 ตำบทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายปกครอง บุญชูกุศล นายอำเภอสอยดาว ได้มาเป็นประธานการขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน โดยใช้หลัก “บวร” ตามโครงการ “ธนาคารพืชพันธุ์ผัก จากวัดสู่ชุมชน” มีพระครูวิริยกิจจานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลปะตง เขต 2 พระปลัดพร้อม ถาวโร เจ้าคณะตำบลทุ่งขนาน พระปลัดสวน อภิวัทฒโน เลขานุการเจ้าคณะตำบลปะตง เขต 1 รองเจ้าอาวาสวัดเทพประทาน. พร้อมด้วยส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น/ ท้องที่. ผู้นำ อช. องค์กรสตรี และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวให้เป็นแหล่งอาหารในชุมชน โดยวัดเทพประทาน ให้พื้นที่ว่างเปล่าของวัด ทำเป็นแปลงปลูกผัก ในการสร้างเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชผัก และนำไปเป็นอาหาร

นายปกครอง. บุญชูกุศล กล่าวว่า. จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกประเทศ ไทยก็ได้รับผลกระทบ โดยที่อำเภอสอยดาว ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพ ตกงาน ขาดรายได้ ได้รับความเดือดร้อน ยากลำบากในการดำเนินชีวิตจำนวนมาก ทางราชการ จึงประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย โดยใช้หลัก “บวร” ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ คือให้คนในชุมชนลงมือทำ วัดเป็นฝ่ายส่งเสริม ราชการสนับสนุน โดยโครงการการปลูกพืชผักสวนครัว จากวัดสู่ชุมชนนี้ เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารภายในชุมชน เริ่มจากบ้านพักนายอำเภอ ส่วนราชการ บ้านผู้นำ และขายผลไปสู่ครัวเรือนในชุมชน ซึ่งวันนี้ เราก็ได้เชิญชวนให้ผู้นำ กลุ่มองค์กรและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับวัดปลูกผักสวนครัวในพื้นที่ของวัดที่ว่างเปล่า ให้ประชาชนได้ร่วมกันปลูก ร่วมใจกันดูแล และแบ่งปันช่วยเหลือกัน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน และต่อเนื่อง สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ให้เป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนต่อไป

พระปลัดสวน อภิวัทฒโน เลขานุการเจ้าคณะตำบลปะตง เขต 1. ได้ให้โอวาทแก่ผู้ร่วมกิจกรรม เป็นการสร้างขวัญกำลังใจว่า. อาตมาได้เริ่มลงมือทำตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดระบาด. และทางพัฒนาชุมชนอำเภอได้มาประสานให้ร่วมการขยายผลการปลูกพืชผักสวนครัว จากวัดสู่ชุมชน อาตมาเลยประสานวัสดุอุปกรณ์ต่างๆจากญาตโยมนำมาทำแปลงเพาะพันธ์ผัก และขยายผลลงแปลงผักร่วมกับชาวบ้าน. พร้อมกันนี้อาตมาอยากฝากถึงการทำงานทุกอย่างต้องใช้ อิทธิบาท 4 คือ 1 มีฉันทะ คือพอใจในสิ่งที่ทำ 2 วิริยะ คือมีความเพียร ความพยายามทำสิ่งต่างๆให้เกิดผลสำเร็จ 3 จิตตะ คือ เอาใจใส่ ดูแลงานที่ทำ และ 4 วิมังสา คือ ใคร่ครวญ ไตร่ตรองในสิ่งที่ทำ ว่ามีปัญหา อุปสรรค และหาทางแก้ไขเพื่อให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ และทางคณะสงฆ์อำเภอสอยดาว ก็จะขยายผลตามโครงการนี้ไปสู่วัดต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ในการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้นายอวิรุทธ์. มีชื่น พัฒนาการอำเภอสอยดาว พัฒนากร นายสุชาติ. วารีภพ. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต. ทรายขาว ผู้นำ อช. ตำบล และองค์กรสตรี ร่วมกันอำนวยการประสาน กิจกรรมครั้งนี้จนสำเร็จไปด้วยดี