หญิงตั้งครรภ์อย่าลืม! รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 400 บาท 12 เดือน

รัฐฐบาลท่ีช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ของครอบครัวท่ียากจน ให้อุดหนุนแก่แม่ของเด็ก 400 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน

นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิด เป็นความต้ังใจของรัฐบาลท่ีจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ของครอบครัวท่ียากจน โดยรัฐจ่ายให้กับมารดา หรือผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กแรกเกิด เพื่อใช้ในการเลี้ยงดูเด็ก เป็นการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการพื้นฐานท่ีช่วยแบ่งเบา ภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ รวมท้ังยังเป็นการ เพิ่มโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอย่างมี คุณภาพ และเพื่อให้หญิงต้ังครรภ์และเด็กได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ โดยจะให้เงิน อุดหนุนแก่แม่ของเด็ก 400 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน ซึ่งจะส่งผลให้เด็ก ทุกคนเติบโตอย่างมีคุณภาพ

นางระรินทิพย์ กล่าวเพิ่มเติมอีก คุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิ์ มีดังนี้

– เด็กแรกเกิด ซึ่งเกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

– มีสัญชาติไทย (บิดามารดา หรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสัญชาติไทย)

– ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม สวัสดิการ ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ

– หญิงตั้งครรภ์ มีกำหนดคลอดระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

– อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนท่ีเสี่ยงต่อความยากจน

ทั้งนี้กำหนดเร่ิมลงทะเบียนระหว่างวันท่ี 15 กันยายน 2558 – 30 กันยายน 2559 ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่สานักงานเขต หรือเมืองพัทยา หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถขอรับเอกสารประกอบการลงทะเบียนได้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับลงทะเบียน หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือดาวน์โหลดได้จาก www.dcy.go.th