แม่บ้านกองทัพอากาศ ลงพื้นที่ จชต. มอบรถเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

11

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่ อาคารโรงบิน กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 บ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมในพิธีเปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ มอบรถเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับผู้พิการ 2563 ซึ่งพิธีในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดปัตตานี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีใน โดยมีผู้พิการและครอบครัว เข้าร่วมรับมอบอุปกรณ์ และร่วมเป้นเกียรติในพิธีในครั้งนี้กว่า 100 คน

นับตั้งแต่สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อปี 2547 ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน , พลเรือน , ตำรวจ , ทหาร และเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมมือกันหามาตรการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาตามแนวทางของแก้ไขปัญหาพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ทุกหนทางปฏิบัติ เพื่อนำความสันติสุขอย่างยั่งยืนกลับคืนมาอีกครั้ง โดยโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ เป็นอีกหนึ่งโครงการหนึ่งที่กองทัพอากาศ โดยสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 (กกล.ทอ.ฉก.9) และมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ, ชุมนุมนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 31, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 12 และภาคีเครือข่าย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี, สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, อำเภอหนองจิก, สาธารณสุขอำเภอหนองจิก ได้ประสานความร่วมมือในการดำเนินการนำ รถเข็น (วีลแชร์) ทั้งประเภทเด็กเล็ก เด็กโต และมาตรฐานทั่วไป รถโยก, ไม้เท้า, เตียงนอนคนพิการ มอบช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้พิการที่ยังไม่มีอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตได้นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อที่จะทำให้สะดวกและมีกำลังใจที่จะดูแลตนเอง ไม่ให้เป็นภาระของครอบครัวมากนัก และยังจะขยายความช่วยเหลือนี้ต่อไปในอนาคต หากมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับวัย และสภาพความเป็นอยู่ของผู้พิการในปัจจุบันอีกด้วย โครงการครั้งนี้ มีผู้พิการ มารับด้วยตนเอง จำนวน 100 ราย

ทั้งนี้ แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้กล่าวว่า โครงการนี้จะสร้างทัศนคติที่ดี เสริมสร้างความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องประชาชน เยาวชนที่ได้รับประโยชน์จากการใช้งานโดยตรง ตลอดจนผู้นำชุมชน , ผู้นำศาสนา ที่จะช่วยกันให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการสอดส่อง ดูแล แจ้งเหตุหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อสถานการณ์ที่จะกลับคืนสู่สภาวะปกติ และความสงบสุขในที่สุด