ศอ.บต. นำเครือข่ายภาคประชาชนระดับตำบลในพื้นที่ จชต. จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการปฏิบัติงานในชุมชน

15

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30. น. ที่ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเครือข่ายภาคประชาชนระดับตำบลสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดขึ้นเพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่เครือข่ายได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมเครือข่ายภาคประชาชน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดเก็บข้อ มูล การติดตาม ประเมิน การปฏิบัติงานในพื้นที่ของเครือข่ายภาคประชาชนระดับตำบล และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งพิธีในครั้งนี้มีนายธนากร พรหมดวง แทนผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยมีเจ้าหน้าที่จากเครือข่ายภาคประชาชนระดับตำบล เข้าร่วมกว่า 150 คน

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวในพิธีเปิดในครั้งนี้ว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ถือเป็นกิจกรรมที่ดีและผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของภาครัฐ จัดทำข้อมูลเพื่อการพัฒนาระดับตำบล ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ รวบรวมปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบ รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้

สำหรับ กิจกรรมเครือข่ายภาคประชาชนระดับตำบลสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทั้งหมด 4 รุ่น โดยแบ่งเป็น รุ่นละ 150 คน ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 เครือข่ายภาคประชาชนระดับตำบล จังหวัดปัตตานี รุ่นที่ 2 เครือข่ายภาคประชาชนระดับตำบล จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 3 เครือข่ายภาคประชาชนระดับตำบล จังวหัดนราธิวาส และรุ่นที่ 4 เครือข่ายภาคประชาชนระดับตำบล จังหวัดยะลา โดยเครือข่ายภารประชาชน ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), อาสาสมัครเกษตรตำบล (อกษต.), คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.), คณะกรรมการ กศน.ตำบล, บัณฑิตอาสา พัฒนามาตุภูมิ และบัณฑิตแรงงาน