สถาบันฯสิ่งทอ จัดกิจกรรมปิดโครงการแฟชั่นมุสลิม ระยะที่ 3 ลั่นเตรียมต่อยอดผลสำเร็จหลังกระแสตอบรับดีในตลาดอาเซียน

สถาบัน สิ่งทอฯ โชว์ผลสำเร็จโครงการฯ ส่งนายแบบนางแบบ 30 ชีวิต ขึ้นเวทีแสดงแบบคอลเลคชั่นล่าสุด ภายใต้แนวคิด “Co-Design” ปลื้ม 4 กิจกรรมหลักยกระดับการพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการให้ทัดเทียมระดับสากล และพร้อมก้าวสู่ตลาดแฟชั่นอาเซียนได้อย่างมีศักยภาพ
นาง สุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดเผยว่า สำหรับปี 2558 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ภายใต้ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องแต่งกายมุสลิมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ สงขลา ยะลา ปัตตานี สตูล และนราธิวาส ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม โดยการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งด้านการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และด้านเทคโนโลยี รวมถึงการขยายช่องทางและโอกาสทางการตลาดในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ยังยกระดับการพัฒนาแฟชั่นมุสลิมในคอนเซ็ปต์ สวย ดี มีคุณภาพ สู่สากล ภายใต้แนวคิด “Co-Design” หลอมรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนเข้าด้วยกัน โดยสรุปผลการดำเนินงาน 4 กิจกรรมหลัก ประกอบไปด้วย
กิจกรรม 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมสู่เชิงพาณิชย์
ยก ระดับการต่อยอดแบรนด์ LAWA@THTI  โดยดึงนักออกแบบชื่อดังของ  3  ประเทศในภูมิภาคอาเซียนคือ คุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข นักออกแบบไทยที่ไปคว้ารางวัลชนะเลิศ Mango Fashion Awards 2012 จากประเทศสเปน , Mr.Eric Choong นักออกแบบชาวมาเลเซีย และ Mr.Oka Diputra นักออกแบบชาวอินโดนีเซีย ร่วมสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ LAWA ในคอนเซ็ปต์ทั้ง 3 ธีม คือ Exotic orchid rain forest / Light & Shadow และ Graphic architecture water color รวมพัฒนาผลิตภัณฑ์กว่า 30 คอลเลคชั่น ขึ้นแสดงแฟชั่นโชว์ในงาน Thailand Week 2015 ณ เมืองจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ตอกย้ำแบรนด์ LAWA@THTI ให้เป็นที่รู้จักของตลาดมากยิ่งขึ้น พร้อมนำกลุ่มผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อขยายฐานลูกค้าสู่ อาเซียน รวมทั้งพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ http://shop.muslim-thti.org ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับกระแสตอบรับดีมาก
THTI_43
กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
มุ่ง เน้นสร้างความแตกต่างและเพิ่มคุณค่าใหม่ ให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม ด้วยการนำอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม มาออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ คือ พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมจากผ้าบาติกด้วยเทคโนโลยีสี ธรรมชาติและการเขียนลายด้วย “หัวบอน” วัสดุที่มีมากในท้องถิ่น รวมทั้งการใช้เส้นใยธรรมชาติในผ้าทอพื้นเมือง เกิดองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมพัฒนาผลิตภัณฑ์กว่า 25 รายการ  ทั้งเคหะสิ่งทอ และผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย อาทิ ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ชุดเครื่องแต่งกาย ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก เรือกอและ , สถาปัตยกรรมของจังหวัดสตูล และเกาะหินงาม เป็นต้น โดยใช้ครั่ง คราม ผลลูกเนียง ใบหูกวาง ใบราชพฤกษ์ สีธรรมชาติจากท้องถิ่นในการวาดลวดลาย สร้างความเป็นอัตลักษณ์ โดดเด่น เข้าสู่ตลาดอาเซียนและตลาดสากล
THTI_41
กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
โดย มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการฝึกภาคปฏิบัติ เรื่อง Size Specification และการสร้าง Pattern ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปใช้พัฒนาและควบคุมรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีรูปทรง สวยงาม มีความเหมาะสมกับสัดส่วนของผู้บริโภคในแถบภูมิภาคอาเซียน รวมกว่า 100 คน พร้อมทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาแล้วจากโครงการฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน สากล และสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ  โดยผู้ประกอบการที่เข้าฝึกอบรมมากกว่า 90 % มีความพึงพอใจในการได้รับองค์ความรู้ดังกล่าว
THTI_37
กิจกรรม 4 การจัดทำฐานข้อมูลและติดตามประเมินผล
กิจกรรม นี้มุ่งเน้นการจัดทำฐานข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องแต่งกาย มุสลิมและผ้าพื้นเมืองในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) และห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ซึ่งจะเป็นการศึกษาตั้งแต่กระบวนการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การผลิต และการจัดจำหน่ายสินค้า ตลอดจนองค์ประกอบของกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนตามห่วงโซ่คุณค่าของ อุตสาหกรรม เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่ง กายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระยะที่ 3) เพื่อประเมินผลกระทบความสำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มต่อการ สร้างงานสร้างรายได้ และคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่
จาก การติดตามและประเมินผลเมื่อได้ดำเนินงานโครงการพบว่า  ก่อให้เกิดความสามัคคีความเข้มแข็งของคนในชุมชนและองค์กร เนื่องจากสมาชิกกลุ่มได้มีการเข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านต่างๆ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบหลากหลาย  มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนั้นยังเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ เกิดการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม โดยในปีที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมโครงการมองว่าผลจากการเข้าร่วมโครงการทำให้สามารถเพิ่มรายได้ให้ กับชุมชนและ เป็นอาชีพเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15-20 ต่อเดือน
สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมฯ ได้ที่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2713 5492 – 9 ต่อ 400 หรือเข้าไปที่ www.muslim-thti.org
DSC_5117_resize   THTI_38  THTI_36 THTI_33 THTI_32 THTI_31 THTI_30 THTI_29 THTI_28 THTI_27 THTI_26 THTI_25 THTI_22 THTI_21 THTI_20 THTI_19 THTI_18 THTI_17 THTI_16 THTI_15 THTI_14 THTI_13 THTI_12 THTI_11 THTI_09 THTI_08 THTI_07 THTI_06 THTI_04 DSC_5201_resize DSC_5192_resize DSC_5190_resize DSC_5158_resize DSC_5148_resize DSC_5146_resize DSC_5145_resize