นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เยี่ยมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

6

7 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี ลงพื้นที่ชายหาดวาสุกรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสมมาตร บารา นายอำเภอ สายบุรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวประมงพื้นบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้ นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวต้อนรับว่า ประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีทุกหมู่เหล่า รู้สึกยินดีและรับเกียรติอย่างสูง ที่องคมนตรีและคณะฯ ลงมาปฏิบัติในพื้นที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นับจากอดีตถึงปัจจุบันจังหวัดปัตตานีถือเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน เป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญ มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีสถานที่สำคัญทางศาสนา เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ประชากรจังหวัดปัตตานีร้อยละ 87 นับถือศาสนาอิสลาม มีความรักความสามัคคี อาศัยอยู่ร่วมกันในรูปแบบสังคมพหุวัฒนธรรม โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง และค้าขาย

จากนั้น องคมนตรี ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริและการพัฒนาอาชีพการทำประมงชายฝั่งของราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี ได้ให้การบรรยายสรุปในครั้งนี้ด้วย

ต่อมา องคมนตรีได้เยี่ยมพบปะพูดคุยกับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านประมาณ 10 ลำ ที่มาจอดเรือบริเวณชายหาดหลังจากกลับจากหาปลาในทะเล โดยส่วนใหญ่บอกว่าหลังจากมีการทิ้งปะการังเทียมแล้ว ชาวประมงชายฝั่งสามารถจับปลาได้จำนวนมากขึ้น มีปลาหลากหลายชนิดมากขึ้น และสามารถนำมาจำหน่ายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ดีขึ้น

หลังจากนั้น องคมนตรีและคณะฯ ได้นั่งเรือเพื่อเยี่ยมชมวิถีชีวิตการเลี้ยงปลาหลากหลายชนิดของราษฎรตลอดสองฝั่งลำน้ำในแม่น้ำปัตตานี แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์และความสุขของราษฎรที่ได้ฟื้นกลับคืนมาดังเดิมอีกครั้ง พร้อมกันนี้ องคมนตรีและคณะ ได้มอบพันธุ์ปลาและกุ้ง จำนวน 200,000 ตัว และมอบซั้งให้แก่ผู้แทนราษฎรเพื่อนำไปฟื้นฟูแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย

ต่อมาเวลาประมาณ 13.40 น. องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 64 ชุด ไปมอบให้กับชุดปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4201 ตั้งอยู่ภายในพื้นที่วัดเนินผาโลการาม อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วยหมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4201 เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรสายบุรี และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนในการดูแลและรักษาความสงบสุขให้กับพี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ในความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยเสมอมา

จากนั้น ได้เดินทางไปยังวัดปิยาราม ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อนำเครื่องไทยธรรมพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป วัดปิยาราม สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2346 โดยท่านสมภารบอด เป็นผู้ดำเนินการสร้าง มีนามเดิมว่า “วัดปีไหง” ได้เปลี่ยนนามวัดเมื่อปี พ.ศ. 2482

โอกาสนี้ เจ้าอาวาสพร้อมพระสงฆ์ได้ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์