เชฟรอนคว้ารางวัลแห่งความเป็นเลิศ Thailand Digital Excellence Awards 2020 สาขา Thai Digital Champion for Optimized Operations

12
บรรยายภาพ - นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ (กลาง) ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบรางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2020 สาขา Thai Digital Champion for Optimized Operations จากนายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตอกย้ำความเป็นเลิศขององค์กรด้านระบบการบริหารจัดการ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยพัฒนาการปฎิบัติภารกิจจัดหาพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด คว้ารางวัลแห่งความเป็นเลิศจากโครงการ Thailand Digital Excellence Awards 2020 สาขา Thai Digital Champion for Optimized Operations จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ Boston Consulting Group (BCG) ตอกย้ำความเป็นเลิศขององค์กรด้านระบบการบริหารจัดการ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยพัฒนาการปฎิบัติภารกิจจัดหาพลังงานให้แก่ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การที่เชฟรอนได้รับรางวัลดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ซึ่งเชฟรอนไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ด้วยการนำเครื่องมือทางดิจิทัลต่างๆ มาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มความได้เปรียบด้านการบริหารจัดการต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปฏิบัติภารกิจจัดหาพลังงานให้แก่ประเทศด้วยความปลอดภัยและปกป้องสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เชฟรอนเป็น 1 ใน 4 องค์กร ที่ได้รับรางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการดิจิทัล จากทั้งหมด 80 องค์กร ที่เข้าร่วมประกวด

นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 57 ปี ที่เชฟรอนดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเอาชนะความท้าทายทางธรณีวิทยาในอ่าวไทย และสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมภายในองค์กร ให้เกิดการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าทดลองทำสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะบุคลกรทั้งด้านปิโตรเลียมและด้านดิจิทัล ที่ช่วยสร้างมาตรฐานในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งรางวัลนี้เป็นเครื่องสะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง”

อนึ่ง รางวัล Thailand Digital Excellence Awards ได้จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อให้การยกย่องและสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการดิจิทัล และเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการดิจิทัลในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการโดยการนำดิจิทัลมาใช้อย่างเป็นระบบต่อไป