ไอแบงก์ล่องใต้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ต่อยอดความรู้ทางการเงินอิสลามแก่นักศึกษา มอ.ปัตตานี

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร และอนุกรรม การธรรมาภิบาล (CG&CSR) ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการเปิดโลกการเงินอิสลาม ตามแผน CSR ประจำปี 2563 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้ทางการเงิน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี” พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง ประธานคณะที่ปรึกษา(ด้านศาสนา) ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ความสำคัญของการเงินการธนาคารในโลกอิสลาม” โดยมี ผู้แทนอธิการบดี อาจารย์นุรชาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วย ดร.มูฮัมมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาการอิสลาม ร่วมให้การต้อนรับ

กิจกรรมนี้ธนาคารจัดต่อเนื่องปีที่ 3 โดยในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) กับคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแบ่งปันความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนทางการเงิน และด้านการเงินการธนาคารตามหลักศาสนาอิสลาม (ชะรีอะฮ์) แก่นักศึกษาและผู้สนใจได้มีความรู้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนความเข้าใจถึงการเงินการธนาคารอิสลาม (Islamic Banking and Finance) ได้อย่างถูกต้อง และสามารถถ่ายทอดไปยังคนใกล้ชิดด้วย

การอบรมเชิงปฏิบัติและบรรยายโดยบุคลากรของไอแบงก์ที่มีความรู้และความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่งการอบรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าอบรมหัวข้อเรื่อง“การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล” และ “การเงินการธนาคารอิสลาม” ต่อด้วยช่วงบ่ายเรื่อง “ผลิตภัณฑ์และการบริการของธนาคารเหมือนหรือต่างกับธนาคารทั่วไป” และมี Workshop แบ่งกลุ่มค้นหาคำตอบจากความรู้ที่ได้รับเสริมทักษะแนวคิดหลักการเงินอิสลามบูรณาต่อยอดความคิดร่วมกัน ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก และปิดท้ายด้วยหัวข้อเรื่อง“การให้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” (กยศ.) เพื่อร่วมสานฝันทางการศึกษาและส่งเสริมทุนทางปัญญาให้กับนักศึกษาด้วยการให้บริการกองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม อัล-อิมาม อัล-บุคอรีย์ ชั้น 1 คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี