เปิดโครงการ “อาสาไทย หัวใจเดียวกัน” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ “อาสาไทย หัวใจเดียว”ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

โครงการ  “อาสาไทย หัวใจเดียว” เป็นโครงการที่มุ่งหวังการพัฒนาระบบราชการไทย โดยปรับเปลี่ยนการบริหารการจัดการภาครัฐ ในการปฎิบัติราชการที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ เน้นสร้างความร่วมมือพัฒนารูปแบบ กลไก ระบบ และวิธีการทำงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้มีอาสาสมัครภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือเป็นภาคหุ้นส่วนในการทำงานร่วมกันให้มีความสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว กระทรวงยุติธรรมซึ่งมีบทบาทภารกิจในการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จึงส่งเสริม สนับสนุนให้เพิ่มจำนวนอาสาสมัคีอื่นๆ ที่มีอยู่ในชุมชน นอกเหนือจากอาสาสมัครคุมประพฤติของกระทรวงยุติธรรม เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในเชิงสหวิชาชีพ ในรูปแบบของคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติตำบล อันนำมาสู่เป้าหมายการคืนคนดีสู่สังคม