“Thailand Halal Assembly 2020” งานประชุมด้านฮาลาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย…ในรูปแบบ ”ออนไลน์เสมือนจริง”

28

ปลายปีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 22–23 ธันวาคม 2563 ประเทศไทยมีการจัดงานประชุมด้านฮาลาลที่นับได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ ในชื่อ “Thailand Halal Assembly 2020”

งานสำคัญนี้ก่อเกิดจากความร่วมมือระหว่าง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) กับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิดดุลยภาพทางเศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ฮาลาล (Halal Sphere : An Ecologic-Economic Equity Concept of Halal) ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง!!

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานจัดงาน Thailand Halal Assembly 2020 กล่าวว่า “งานฮาลาลนี้กล่าวได้ว่าดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ “Thailand Halal Assembly” หรือ THA โดยปีนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7”

“สำหรับในปี 2020 นี้ งานถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดดุลยภาพทางเศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ฮาลาล (Halal Sphere : An Ecologic-Economic Equity Concept of Halal)” ดร.วินัย กล่าว

รศ.ดร.วินัย กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดงานในปีนี้จึงได้จัดขึ้นเป็นเป็นพิเศษตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยใช้ “รูปแบบออนไลน์เสมือนจริง”

“ภายในงานมีการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล ครั้งที่ 13 (13th HASIB : The 13th Halal Science, Industry and Business Virtual Conference) และการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (IHSATEC 2020 : First round The International Halal Science and Technology Conference 2020)”

ทั้งนี้ในปี 2564 จะมีกิจกรรมต่อเนื่อง โดยการจัดประชุมระยะที่ 2 ประกอบด้วย การประชุมนานาชาติว่าด้วยมาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาล ครั้งที่ 7 (7th IHSACC : International Halal Standards and Certification Convention), งานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติผ่านระบบออนไลน์ (TIHEX2020 : Thailand International Halal Expo 2020 Virtual Expo) และการเจรจาสร้างพันธมิตรทางธุรกิจฮาลาลผ่านระบบออนไลน์

รศ.ดร.วินัย กล่าวว่า งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล “Thailand Halal Assembly 2020” ถือเป็นงานที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 30 ประเทศ วิทยากรมากกว่า 24 คน และมีคนอยากเข้าร่วมจากทั่วโลก เราในฐานะผู้จัดงานก็อยากให้คนไทยทุกคนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการทำธุรกิจ ซึ่งผู้สนใจกิจกรรมของงานสามารถสอบถามข้อมูล หรือติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่ www.Thailandhalalassembly.com, www.facebook.com/ThailandHalalAssembly หรือโทรศัพท์ 02-218-1054